โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร

โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร Back Office (Enterprise Resource Planning : ERP) เป็น Software ที่ออกแบบมาช่วยรวบรวมการบริหารแกนหลักต่าง ๆ ขององค์กร ไว้เป็น Application ต่าง ๆ ตามความต้องการใช้งาน เพื่อทำให้การเก็บข้อมูล ติดตาม และบริหารจัดการงาน ทำได้ง่ายขึ้น รองรับการทำงานทั้งเอกชนและราชการ

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นซอฟต์แวร์ทำงานแบบ web based และ เป็น web responsive สามารถใช้งานบน mobile ได้

การลักษณะการทำงานเป็นระบบ work flow กำกับตามใบงาน แต่ละฟังก์ชั่นจะมี dashboard เพื่อแสดงงานที่ได้รับมอบหมายตามกระบวนการ

โมดูลประกอบด้วยระบบงานขาย รับชำระ ซื้อ จ่ายชำระ สมุดรายวัน 5 ประเภท ระบบภาษีต่างๆ การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารสินทรัพย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการผลิต

มี Dashboard ทันสมัยใหม่สำหรับผู้บริหาร สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเสนอผลได้หลากหลายโดยผู้ใช้งานสามารถกำหนด เปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง

s1

ระบบการขาย

สามารถบันทึกเอกสารเสนอราคา, สั่งขายได้

สามารถทำสำเนาแบบฟอร์มงานขายเดิม เพื่อความรวดเร็วในการนำมาสร้างใหม่

เป็นระบบการอ้างอิงเอกสาร เพื่อลดขั้นตอนในการบันทึกรายการใหม่ เช่น ใบเสนอราคาอ้างมาจากใบสั่งขาย

รองรับระบบการขายเงินเชื่อ-ออกใบแจ้งหนี้, ระบบการขายเงินสด-ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, ระบบการขายหน้าร้าน (Point of Sale)

s1

ระบบการซื้อ

สามารถบันทึกใบขอราคาซื้อ ใบสั่งซื้อ แยกตามสาขา, แผนก หรือโครงการได้

สามารถกำหนดข้อตกลงในการจัดซื้อ เช่น วิธีประกวดราคา, วิธีประกวดราคา (e-bidding), วิธีตกลงราคา, วิธีสอบราคา, วิธีกรณีพิเศษ, วิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถตรวจสอบสินค้าค้างรับ หลังจากที่ส่งใบสั่งซื้อไปให้ ผู้ขาย แล้วได้ว่าสินค้าใดบ้างที่ ผู้ขาย ยังไม่ได้ จัดส่งมาให้

สามารถสอบถามประวัติการซื้อสินค้าได้ ตามผู้ขาย, สินค้า, ประเภทรายการซื้อ, ช่วงเวลาได้ตามต้องการ

s1

ระบบบัญชีและการเงิน

ระบบรับเงิน

ระบบเบิกจ่ายเงิน

ระบบการเบิกค่าใช้จ่าย และเงินทดรองจ่าย

ระบบจ่ายชำระหนี้ - ฝากคลัง (Direct Payment)

ระบบลูกหนี้ (Account Receivable – AR)

ระบบการจัดการภาษีต่างๆ (TAX)

ระบบเช็คจ่าย/ปรับปรุงบัญชีธนาคาร (Cheque / Bank)

ระบบบันทึกบัญชี และ สมุดรายวัน  ( General ledger – G/L)

s1

ระบบสินค้าคงคลัง

สามารถสร้างสินค้าได้โดยการนำเข้าข้อมูลสินค้า ในรูปแบบ excel, csv

สามารถดูข้อมูลสินค้าแต่ละตัว เช่น จำนวน on hand , จำนวนที่ถูกสำรองไว้ , รายการเคลื่อนไหวสินค้า , รายการขาย และ ซื้อที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้ ได้จากหน้าจอเดียวกัน

สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 3 แบบ คือ วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย (Moving Average), วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO) และ วิธี Standard Cost

สามารถบันทึกการจ่ายสินค้าออกโดยการอ้างอิงเอกสารใบสั่งขายจากระบบการขาย (Sale) มาบันทึกข้อมูลได้

s1

ระบบDashboard

สามารถแสดงรายงานให้ผู้บริหารทราบในรูปแบบ Dashboard

สามารถแสดงรายงานให้ผู้บริหารทราบในรูปแบบกราฟแท่ง

สามารถแสดงรายงานให้ผู้บริหารทราบในรูปแบบกราฟเส้น

สามารถแสดงรายงานให้ผู้บริหารทราบในรูปแบบกราฟวงกลม

s1

ระบบรายงาน

สามารถสร้างและออกแบบรูปแบบรายงานได้

สามารถ Drill Down Report ได้

เลือกตัวชี้วัดที่ต้องการแสดงรายงานได้

แสดงเป็นกราฟได้

Export รายงานในรูปแบบ Excel หรือ pdf file

โปรแกรมจัดการคิวรับบริการ

พัฒนาซอร์ฟแวร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับระบบงานที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก สร้างความรวดเร็วในการทำงาน เป็นระเบียบ ลดต้นทุน โดบระบบจะลำดับคิวให้ผู้เข้ามาใช้งาน รวมถึงเก็บสถิติการใช้งานและสามารถรายงานเป็น ข้อมูลสรุปผล

ต้อนรับการเข้ารับบริการด้วย Kiosk

กดบัตรคิวผ่านตู้ kisok หน้าจอ touch screen

มีระบบแจ้งเตือนคิวไปยังSmart Phone

แจ้งเตือนไปยัง smartphone เมื่อใกล้ถึงคิวรับบริการ

พร้อมระบบ จัดการ Digital Signage

ซอฟต์แวร์ระบบหลังบ้านจัดการแสดงผลระบบคิว พร้อมการจัดการแสดงโฆษณา รูปภาพ วิดีโอ ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

Services

Mobile Application

พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อยกระดับธุรกิจ ขยายฐานลูกค้า เพิ่มยอดขาย

IT Consult

บริการให้คำปรึกษาด้าน IT ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ที่ต้องการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อ เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า สร้างระบบการบริการเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ

IT Outsource

ทรัพยากรบุคคลทางไอที ที่สามารถตอบสนองการใช้งานสารสนเทศขององค์กรได้อย่างทันท่วงที และยังเพิ่มความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์กร

Server

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมให้บริการโดยการจัดหาจากตลาดในประเทศและจากตลาดต่างประเทศ

Infrastructure Design and Installation

ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ระบบ แนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะกับองค์กรขนาดเล็ก-ใหญ่เพื่อพร้อมรับ การขยายตัวของธุรกิจ โดยผู้มีประสบการณ์ระบบ Infrastructure กว่า 10 ปี

Database

จัดการฐานข้อมูล (Database) รวมไปถึงการออกแบบ การ Tuning Database บำรุงรักษาข้อมูล และการดูแลระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล

ลูกค้าที่วางใจเรา

  • ทั้งหมด
  • หน่วยงานรัฐ
  • เอกชน
pea
srth
vjr
thaitr
oryor
osec
court

เราคือใคร ?

บริษัท ซิสเต็ม เอส จำกัด

เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), ระบบเครือข่าย (Network), เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) รวมทั้งระบบความปลอดภัย (Security) ขององค์กร ทั้งในรูปแบบ IT Consulting, System Integrated (SI), IT Outsource และ Software ประยุกต์ ด้วยทีมงานที่เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ในงานด้าน IT ในรูปแบบต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี จึงทำให้ลูกค้าที่เข้ารับบริการมั่นใจได้ว่าองค์กรของลูกค้าสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังปลอดภัยจากปัญหาต่างๆ ซึ่งเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์
Our Mission

เพื่อให้บรรลุถึงชื่อเสียงของบริษัทผู้ให้บริการโซลูชั่นและผู้ให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและเชื่อถือได้สูงในอุตสาหกรรม ICT

Our Vision

วิสัยทัศน์ของเราคือมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรที่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งสามารถตอบสนองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากเป้าหมายได้

We believe in

: นวัตกรรม

: การเพิ่มคุณค่าให้กับความต้องการของลูกค้า

: ความเป็นมืออาชีพและจริยธรรม

ติอต่อเรา

บริษัท ซิสเต็ม เอส จำกัด

20 ซอยเสรีไทย 81/2 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

Email Us

support@systemsthai.com

Call Us

02-004-9540